Zef Shoshi

Zef Shoshi

2Q2017 藝術顧問的幸苦

四月以一趟旅程揭幕。我旅行至希臘雅典,一個我久未拜訪的地方,亦是 … Read More

Doug Atkin

Doug Aitken

1Q2017 藝術顧問的幸苦

2Q2017起,我們將呈現中文版文章。